Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Stadgar

Stadgar antagna vid konstituerande årsmöte 2016-01-06

Allmänt

§1. Sammansättning

Föreningen är en sammanslutning av apnoiker, deras anhöriga och enskilda som erkänner föreningens stadgar och verksamhet. Det geografiska verksamhetsområdet är Östergötland med omnejd.
Föreningen har till uppgift att förbättra livssittuationen för patienter med sömnapné, bevaka och tillvarata deras intressen, sprida kunskap om sömnapné samt stötta denna patientgrupp och deras anhöriga.
Föreningen är i sin verksamhet partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens ska vara tillgänglig för alla oavsett ras, religion, kön och nationalitet.

§2. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§3. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig.

§4. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12. (Kalenderår)

§5. Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om stadgarna i oförutsedda fall förekommer, hänskjuts ärendet till nästa årsmöte. I brådskande fall avgörs ärendet av styrelsen. Medlem förbinder sig att genom medlemskap i föreningen att, i fråga om tillämpning av dessa stadgar, inte väcka talan vis allmän domstol.

§6. Förändringar av stadgar

För beslut om ändring av stadgarna krävs endast ett enigt beslut på årsmötet. Om beslutet inte är enigt krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten (årsmöte eller extra årsmöte) med två tredjedels (2/3) majoritet av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§7. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen kräva beslut av två på varandra följande medlemsmöten (årsmöte eller extra årsmöte) med två tredjedels (2/3) majoritet av antalet avgivna röster.
Vid beslut om upplösning skall föreningens eventuella tillgångar tillfalla sömnapnéforskningen. I beslutet skall anges var den upplösta föreningens handlingar mm skall arkiveras.

Föreningens medlemmar

§8. Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Föreningen består av fysiska personer som stödjer föreningens syfte, har erlagt avgift till och registrerats som medlemmar i föreningen.
Medlemmar med sömnapné och deras anhöriga har ett avgörande inflytande inom föreningen, vilket återspeglas i styrelser och andra beslutande församlingar. Organisationer kan stödja föreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar utan rösträtt.
Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen. Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. Beslutat, där skälen ska redovisas, skall inom tre (3) dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Genom beslut på årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas ständig medlem i föreningen.

§9. Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till styrelsen och anses, då brevet mottagits, omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte betalat medlemsavgiften för två (2) på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att vederbörande avförs från medlemsförteckningen.

§10. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala föreningens beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlem en (1) varning.
Efter två (2) varningar utesluts medlemmen.
Beslut om uteslutning eller varning för inte fattas utan att medlemmen inom minst 14 dagar fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett medlemskapets ifrågasättande.
Uteslutningsärenden avgörs av styrelsen. Beslut kan överklagas till årsmötet.

§11. Medlems rätt- och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • har inte rätt till del av föreningens tillgångar, behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • ska följa föreningens stadgar och beslut fattade av beslutande organ
 • skall betala alla de avgifter som föreningens årsmöte beslutar
 • får ej medverka på mässor, utställningar eller dylikt eller ange sig som representant för föreningen utan medgivande av styrelsen

§12. Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse och förslag till dagordning till årsmötet skall av styrelsen senast tre (3) veckor före mötet tillställas medlemmarna. Vidare skall förslag till dagordning finnas tillgänglig i möteslokalen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning, sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall detta anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelser, revisorernas berättelse, Verksamhetsplan samt styrelsens och valberedningens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet hos sekreteraren.
Årsmötesprotokoll skall efter justering publiceras på föreningens hemsida. Medlem som önskar egen kopia av årsmötesprotokoll kan erhålla sådan från sekreteraren.

§13. Förslag till ärenden och motioner att behandlas av årsmötet

Medlemmar får skicka in motioner och styrelsen för föreslå ärenden som skall behandlas av årsmötet. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande över motionerna.

§14. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som betalat förfallna medlemsavgifter och under året för mötet fyller lägst femton (15) år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får endast utövas av röstberättigad medlem. Röstning med fullmakt får inte förekomma.
Stödmedlemmar och familjemedlemmar har ej någon rösträtt.

§15. Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§16. Beslut och omröstning

 • Beslut fattas med acklamation, eller om så begärs, votering.
 • Med undantag för de i §6 och §7 nämnda fallen avgörs vid votering alla frågor genom enkelt majoritet.
 • Val avgörs genom relativ majoritet, d.v.s. den som erhållit högst antal röster är vald, oavsett hur detta röstantal förhåller sig till antalet givna röster. Vid lika antal röster avgör lotten.
 • För beslut i andra frågor krävs absolut majoritet (=mer än hälften av antalet givna röster krävs för att beslut ska fattas).
 • Votering sker öppet. Om röstberättigad medlem så begär skall dock votering ske slutet.
 • Vid votering som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet.
 • Vid votering som avser val skall i händelse av lika röstetal sluten votering ske. Vid upprepat lika röstetal skall lotten avgöra.
 • Beslut bekräftas med klubbslag.

§17. Valbarhet

Valbar till styrelsen är röstberättigad fysisk medlem av föreningen.

§18. Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av:
  a. Röstlängd för mötet
  b. Dagordning
 2. Fråga om mötet är korrekt utlyst
 3. Val av:
  a. Ordförande för mötet
  b. Sekreterare för mötet
  c. Två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, för mötet
 4. Styrelsens Verksamhetsberättelse för det senaste året
 5. Styrelsens Verksamhetsplan för det kommande året
 6. Revisorernas berättelse över det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 9. Fastställande av styrelsens Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan samt budget
 10. Behandling av styrelsens ärenden och i rätt tid inkomna motioner
 11. Val av styrelse:
  a. Ordförande för en tid av ett (1) år
  b. Fyra (4) till sex (6) styrelseledamöter för en tid av två (2) år
  c. Två (2) till fyra (4) suppleanter för en tid av ett (1) år
 12. Val av revisorer
  a. Val av en (1) revisor för en tid av ett (1) år
  b. Val av en (1) revisorsuppleant för en tid av ett (1) år
 13. Val av valberedning:
  Valberedning bestående av minst tre (3) personer varav en som skall vara sammankallande för en tid av två (2) år, och två (2) som väljs för en tid av ett (1) år.
 14. Övriga frågor. Dessa frågor kan ej leda till beslut.

§19. Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton (14) dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från det att kallelsen skickats ut.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju (7) dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Avseende rösträtt och beslutsmässighet gäller vid extra årsmöte vad som anges i §14 och §15.

Valberedningen

§20. Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av minst tre (3) ledamöter, varav en (1) är sammankallande, valda på årsmötet.
Valberedningen sammanträder när den sammankallande ledamoten så bestämmer. Valberedningen skall, genom styrelsens försorg, fortlöpande få del av föreningens årsmötes-ä och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Valberedningen skall senast sex (6) veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår vid årsmötets slut, huruvida de önskar kandidera för nästa mandatperiod. Senast fyra (4) veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.

Revisorer

§21. Revision

Revisorn skall, genom styrelsens försorg, fortlöpande få del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga relevanta handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en (1) månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två (2) veckor före årsmötet.
Revisorerna skall rekommendera årsmötet huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Styrelsen

§22. Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, fyra (4) till sex (6) ledamöter samt två (2) till fyra (4) suppleanter.
Styrelsen utser, på konstituerande möte efter årsmöte, styrelsens funktionärer. Vid förfall för ledamot inträder suppleant i vald ordning. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant i dennes ställe. Suppleanter kan, då styrelsen bestämmer, delta i verksamheten i enlighet med övriga ledamöters åtaganden.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Adjungerad ledamot kan utses till befattning i styrelsen.

§23. Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlar är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intresse.
Det åligger styrelsen särskilt att tillse för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper enligt §21 samt förbereda årsmötet.
Ordförande är föreningens officiella representant och representerar således föreningen på förbundsmöten.
Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe o det fall inte styrelsen beslutat annat.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

§24. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder enligt gemensam överenskommelse, på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter och suppleanter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Votering får inte ske genom ombud.
Vid lika antal röster vinner den uppfattning som företräds av ordföranden.
Vid sammanträda skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av på mötet utsedd justeringsman/kvinna och signeras av ordföranden.
Avvikande mening från tagna beslut skall antecknas i protokollet.

§25. Överlåtelse av beslutsrätt

Styrelsen får överlåta beslutsrätten i enskilda ärenden eller viss grupp av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen.