Sesar visar apnéstatistik

SESAR kartlägger utredning och behandling av misstänkt sömnapné. Med hjälp av registret utvärderas väntetider, samtliga behandlingsalternativ och samsjuklighet.

Syftet med SESAR
SESAR startade 2009 och har vuxit kraftigt. I dag finns närmare 40 000 patienter i registret. Syftet med registret är att fler patienter som lider av sömnapné ska diagnostiseras och få rätt behandling. Syftet är också att utjämna skillnader över landet i den vård patienterna får. Registret utgör även ett betydelsefullt underlag för klinisk behandlingsforskning.

Underbehandlad folksjukdom
Sömnapné kan ha såväl perifera (obstruktiv) som centrala (central) orsaker. Central sömnapné är ovanligt medan obstruktiv sömnapné är en folksjukdom. Omkring 10 % av alla kvinnor och 20 % av alla män i åldern 30–60 har obstruktiv sömnapné. Färre än hälften har fått en diagnos eller behandling. Sjukdomen leder till andningsuppehåll under sömnen. Sömnapné påverkar sömnens kvalitet och ökar på sikt risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Inklusionskriterier
I SESAR ingår patienter med sömnapné (diagnoskod G47.3) som är 18 år och äldre. Kriterier för diagnosen sömnapné skiljer sig mellan olika länder.

Apnéföreningen Väst är representerad i styrgruppen för SESAR

Till Sesars hemsida