Stadgar-Stockholm

På ett extra årsmöte den 11 oktober 2018 beslöt man enhälligt att ändra en smärre formulering i stadgarna som innebar att det inte längre finns några suppleanter i styrelsen. Alla  är i styrelsen är  därmed ledamöter, ur vilka ordföranden kassör och sekreterare väljs.

Stadgarna i sin helhet