Verksamhetsberättelse för 2019 och bakåt

Här kan du även hämta 2019 års verksamhetsberättelse i Pdf-format

Apnéföreningen i Stockholm
802419-0285
ÅRSREDOVISNINGEN ÅR 2019 – Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Apnéföreningen i Stockholm lämnar följande berättelse avseende verksamhetsåret 2019
Styrelsen har under året haft 6 styrelsemöten. Föreningen har därtill haft fyra medlemsmöten som alla har ägt rum i Drakenbergsalen, Tellus Fritidscenter. Dessutom har ett extra årsmöte hållits för beslut om att föreningen skulle ingå som en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung. Till varje möte har kommit 80-100 medlemmar, ibland långt fler.

Styrelsens sammansättning
På årsmötet den 14 mars valdes Gert Grundström till ordförande för en tid av 1 år. Till att ingå i styrelsen: för en tid av 2 år valdes Marja Hillerström, Dan Wiksten, Claes Eliason och Agneta Lindberg.
Till revisor i föreningen valdes Stieg Ragnar och till revisorssuppleant Stig Nyberg, bägge för en tid av 1 år.

Styrelsearbetet
Styrelsen har haft en omfattande kontaktverksamhet med sin omvärld, främst genom föreningens ordförande. Det handlar kontakter med andra patientföreningar, främst Riksförbundet HjärtLung, som förbundet inlett ett omfattande samarbete med genom att som medlemsorganisation ansluta sig till Riksförbundet HjärtLung. Föreningen har vidare, främst genom föreningens ordförande, även deltagit i följande aktiviteter under året:
Möten med leverantörer och partners (7 möten).
Videosamtal med det nybildade Europeiska Apnéföreningen ENSAPO (2 gånger).
Kontakter med Riksförbundet och Länsföreningen HjärtLung (5 gånger).
Möten kopplade till den upphandling av sömnvård som förevarit inom Region Stockholm. Möten har då skett med regionpolitiker och leverantörer av sömnsjukvård som Aleris och Stockholm Heart Center.
Ordföranden har även medverkat i en forskargrupp. Forskargruppen har ansökt om forskarbidrag hos Vinnova och Apnéföreningen är tillfrågad att ställe upp och testa.
Ordföranden har vidare varit föredragshållare hos såväl PRO som hos HjärtLungs lokalföreningar.

En Strategigrupp inom styrelsen är tillsatt för att formulera föreningens mål och utveckla föreningens verksamhet utifrån detta. Föreningen har även tagit initiativ till en Apnéskola i samarbete med Riksförbundet HjärtLung. Gruppen bakom Apnéskolan har haft 3 möten.
Arbetsuppgifterna inom styrelsen har fördelats som så att sekreteraren har svarat för samtliga protokoll vid såväl styrelsemöten som medlemsmöten. Vår kassör har skött medlemsregistret och all bokföring vilket innebär kontakter med revisorn och rapportering på varje styrelsemöte.
Vår webmaster har svarat för att vi har en uppdaterad hemsida, vilket är viktigt eftersom det är ansiktet utåt i realtid. Föreningens sekreterare är tillika redaktör för tidningen Drömläget som utkommer med fyra nummer per år och är föreningens officiella organ. Övriga medlemmar har delat på jobben att distribuera Drömläget till regionens alla vårdcentraler fyra gånger om året, att se till att lokaler och förtäring fungerar vilket rör sig om 12-13 olika tillfällen.
En viktig fråga för styrelsen att behandla har varit föreningens anslutning till Riksförbundet HjärtLung där kontakter tagits med övriga apnéföreningar i landet. Styrelsen har då tagit fram ett koncept (Apnéföreningarnas Samarbetsorganisation) som gör det möjligt att genomföra en sådan anslutning för landets samtliga apnéföreningar. Styrelsen har även genomfört ett Extra Årsmöte för att försäkra sig om medlemmarnas stöd för en sådan anslutning.

Medlemsmöten med intressanta föredrag
En viktig uppgift för styrelsen har varit att kunna erbjuda medlemmarna intressanta föreläsare i anslutning till föreningens medlemsmöten som varit fyra under året. I samband med årsmötet den 14 mars var sålunda regionborgarrådet med ansvar för sjukvårdsfrågor, Ella Bohlin, inbjuden för att förklara (och försvara) det sätt som upphandlingen av den framtida sömnsjukvården i regionen hade genomförts på. Här fick medlemmarna ta del av hennes synsätt och komma med kritiska frågor.
I samband med föreningens medlemsmöte (och tillika vårfest med ”räkfrossa”) den 23 maj var generalsekreteraren inom Riksförbundet HjärtLung – Christine Cars-Ingels – inbjuden för att inför medlemmarna berätta om förbundets verksamhet. Allt för att medlemmarna skulle få så utförlig information som möjligt i en fråga de längre fram skulle få ta ställning till, nämligen om apnéföreningens anslutning till just Riksförbundet HjärtLung.

På höstmötet den 3 oktober var Åsa Österlund Modalen från Aleris Fysiologlab Sabbatsberg inbjuden för att förklara sin bestämda åsikt som är att sömnsjukvården inom Region Stockholm riskerar att haverera fullständigt på grund av en illa skött upphandling, en åsikt hon bl.a. framfört i Svenska Dagbladet.
På samma möte talade även Anita Oxburgh från ’De anhörigas Förening’ kring de speciella problem en anhörig ställs inför vid vård av en anhörig som inte längre klarar sin vardag p.g.a. ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.
Höstmötet den 12 december utgjorde samtidigt ett Extra Årsmöte på vilket medlemmarna fattade det avgörande beslutet om en anslutning till Riksförbundet HjärtLung. På samma möte talade även Peter Edfelt från samma riksförbund över temat ”Om att bli sedd i vården”. Allt detta innan medlemmarna lite senare på kvällen kunde avnjuta ’julgröten’.
Värt att notera är att samtliga medlemsmöten har varit mycket välbesökta, ofta med drygt hundra medlemmar, ibland mer! Det innebär att långt mer än 10 procent av hela medlemskåren har varit närvarande, vilket är unikt för en patientförening som vår med runt 900 medlemmar.

Leverantörernas utställning
I samband med föreningens fyra medlemsmöten har tillverkare och leverantörer av produkter avsedda för apnoiker kunnat ställa ut med egna bord i anslutning till möteslokalen, vilket har gett våra medlemmar en unik möjlighet att bekanta sig med ’det sista’ och mest dagsaktuella på området. Någon sådan möjlighet att få ta del av de mest moderna produkterna ges annars inte till våra medlemmar.

Websidan
Föreningen driver en egen hemsida. Ansvarig för websidan, vår webmaster, har varit Leif “Ludde” Lund som även sitter i styrelsen. Han har på ett förtjänstfullt sätt sett till att hemsidan varit aktuell, ett måste för att medlemmar och andra kan få aktuell information. Antalet besökare ökar från månad till månad och ligger idag på ca 3.000 per månad. Under 2019 har föreningen fått 140 nya medlemmar via hemsidan.
Hemsidan går under namnet Apnéföreningarna och förutom Stockholm ingår också Apné Väst och Apné Öst. Apné Syd har valt att ha egen hemsida.

Drömläget
Drömläget är föreningens officiella organ och föreningens ’röst utåt’ lika mycket som föreningens informationskanal inåt. I tidningen kan man även läsa om den senaste forskningen och om annat som vi vet intresserar läsarna.
Tidningen är mycket populär hos medlemmarna och får även mycket beröm från utomstående läsare. Under året har tidningen utkommit med fyra nummer. Redaktör för tidningen är Dan Wiksten.
Under året har Drömläget kommit att fungera som medlemstidning även för Apné Väst och för Apné Öst. Flera reportage har därför beskrivit förhållandena i dessa regioner specifikt, framför allt i Region Väst. I övrigt utgår redaktionen ifrån att många artiklar är av allmänt intresse för patienter med sömnapné oavsett var man bor i landet.
Drömläget trycks i 4.000 exemplar och distribueras – förutom till medlemmarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland – även till c:a 200 vårdcentraler i Stockholms län och då tillsammans med informationsfoldrar för medlemsvärvning. Vi beräknar att mer än 10.000 personer läser tidningen under ett år. Bara Hjälpmedelscentralen i Solna (där tidningen finns tillgänglig) tar emot 8.000 – 10.000 besökare/år.

Viktigt sprida kunskap
En viktig uppgift för föreningen är att sprida kunskap om sömnapné, en sjukdom många inte ens vet om att de lider av utan istället söker vård för något annat, när den verkliga orsaken till problemen beror på att patienten har många och långa andningsuppehåll under sömnen.
Som ett led i föreningens upplysningsarbete skickar vi även ut tidningen till ytterligare c:a 200 personer med koppling till sjukvård och/eller journalistik utöver utskicket till regionens runt 200 vårdcentraler.

Sjukvårdspolitisk aktiv
Föreningen har deltagit i den sjukvårdspolitiska debatten på ett aktivt sätt. Sålunda kunde vi i Drömläget nr 3, 2017 läsa om hur föreningen lyckades stoppa en felaktig upphandling av den framtida apnévården inom Stockholms län. Rubriken i tidningen var ”Gör om och gör rätt!”
Detta arbete har fortsatt under 2018 och 2019 med möten och telefonkontakter med såväl tjänstemän som politiker. Föreningen har bevakat och fortsätter att bevaka patienternas önskemål om att få god vård.
Kunde i slutet av 2018 konstateras att Stockholm Heart Center vunnit upphandlingen av den framtida sömnsjukvården. Det har under året inlämnats en protest och ärendet har gått till överprövning. Priset som lämnats av SHC var extremt lågt och därför måste det klarläggas om man klarar att uppfylla Region Stockholms krav på god sömnvård. Apnéföreningen är pådrivande i denna fråga.

Exponering på Hjälpmedelscentralen
Under året har föreningen beretts möjlighet att lägga ut tidningar och broschyrer på Hjälpmedelscentralen i Solna, som numera benämns Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH). Här kan länets alla CPAP-användare få sin apparat servad eller reparerad (gäller den som hyr av landstinget) och hit kommer många användare varje dag för att få hjälp med sin utrustning när någonting krånglar eller gått sönder.

Medlem i HSO
Under 2017 invaldes föreningen i HSO Stockholm som står för Handikappförbundens samarbetsorgan i Stockholm. HSO är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för ’funktionshindersföreningar’ verksamma i Stockholm och som i sin tur tillhör det rikstäckande Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden).
Genom vår ordförande har föreningen under året deltagit i ett flertal möten med Funktionsrätt Stockholm.

I medlemmarnas intresse
I övrigt har föreningen kontinuerlig kontakt med tillverkarna/leverantörerna av CPAP- utrustning och tillverkarna/leverantörerna av antiapnébettskenor. Detta för att vi skall hålla oss uppdaterade när det gäller den senaste tekniken, men också i ett försök att påverka utvecklingen även när det gäller teknik och komfort.
Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot politiker och kommersiella aktörer, vilket styrelsen anser att den gör.
Föreningen har genom ordföranden även tagit initiativ till att bilda en samtalsgrupp bestående av HjärtLung, Sthlm, Strokeföreningen och Storstockholms Diabetesförening. Målsättningen är att genom samtal finna ut om vi kan hitta gemensamma frågor och aktiviteter där ett samarbete skulle gynna de ingående föreningarna.

Om att påverka samhället
Styrelsen ser som en viktig uppgift att sprida kunskap om sömnapnésyndrom i samhället sett i ett vidare perspektiv. Sömnapné är fortfarande en dold sjukdom som måste lyftas fram i ljuset för att samhället som helhet skall tillföra tillräckligt med resurser och fler i samhället skall må bättre. Med tanke på de följdsjukdomar som följer med obehandlad sömnapné är varje nytt upptäckt fall av sömnapné (något den drabbade ofta inte upptäcker själv) ett steg mot bättre folkhälsa så fort den drabbade kommer under behandling som av naturliga skäl sker i hemmet och därför inte kostar samhället särskilt mycket.

Viktigt med ’medlemsvård’
En viktig uppgift för styrelsen har varit att se till att en föreningsmedlem mår bra och aldrig känner sig ensam och övergiven med sin sömnapné. Därför arrangeras alla dessa ”trevliga” sammankomster, kalla det vårfest eller julfest. Kalla det ”räkfrossa” eller ”julgröt”. Styrelsen anser det vara viktigt att medlemmarna får ta del av intressanta föredrag, träffa leverantörer och träffa varandra under trevliga former.
Styrelsen anser det är viktigt att medlemmarna har en tidning som belyser just deras speciella frågor och en egen hemsida som lever och väcker intresse. Apnéföreningen i Stockholm skall vara en patientförening som tar tillvara alla rättmätiga intressen för den som lider av farliga andningsuppehåll om natten.
Styrelsen föreslår att årets underskott 12.278.30 kr avräknas mot balanserat resultat.

Verksamhetsberättelsen för 2018 

Vill du ha 2018 års Verksamhetsberättelse i PDF-format kan du hämta den här

(Verksamhetsberättelser för 2016 och 2017 finns längre ned på sidan.)

Styrelsen för Apnéföreningen i Stockholm får härmed avlämna följande berättelse avseende verksamhetsåret 2018
Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten. Föreningen har därtill haft fyra medlemsmöten som alla har ägt rum i Drakenbergsalen, Tellus Fritidscenter. Dessutom ha två extra årsmöten hållits för stadgeändring Till varje möte har kommit närmare 80-100 medlemmar

Styrelsens sammansättning
På årsmötet den 8 mars valdes Gert Grundström till ordförande för en tid av 1 år. Till att ingå i styrelsen för en tid av 2 år valdes Ingegärd Malmström och Alf Bergroth och Leif Lund.

Johan Pohl och Dan Wiksten och Marja Hillerström är valda till år 2019

Till revisor i föreningen valdes Stieg Ragnar och till revisorssuppleant Stig Nyberg, bägge för en tid av 1 år.

Styrelsearbetet och nytt medlemssystem
Styrelsemöten har startat kl 18.00 och pågått under 3 timmar. Ordförande har lett alla möten utom ett och sekreteraren har fört protokoll vid varje möte. P.g.a. hälsoskäl fick föreningen en ny kassör som övertog ekonomiansvaret efter sommaren.

Ett nytt medlemssystem från Föreningssupport installerades. Noggrann utvärdering av olika system hade företagits innan föreningen valde Föreningssupport. Dessvärre uppstod ett problem vid överförandet av kunddata från ett tidigare excelfil till nya systemet. Förnamnen förskjöts så att de inte stämde med efternamnen. Övriga data var korrekta. Vi får anse att det hela var ett olycksfall som inte gick att förutse. Det som hände var att fler än 200 medlemmar inte ville betala för att namnen var felaktiga. Det innebär att vi saknar 40-50.000 i obetalda medlemsavgifter. Vi räknar dock att en del av medlemmarna kommer att betala in medlemsavgiften även om den kommer in 2019..

Föredrag med julgröt
Till årets sista medlemsmöte kom 120 personer. Vi tvingades att hålla till  utanför Drakenbergssalen eftersom det hade blivit en dubbelbokning. På mycket kort tid lyckades föreningen få till en möblerad lokal som innehöll såväl restaurang, möteslokal som plats för leverantörerna att visa sina produkter. Dr Richard Harlid svarade på frågor dels om pågående upphandling och även andra medicinska frågor.

Efter ett händelserikt möte så serverades det god julgröt, vi kan kalla det för Philips Julgröt eftersom de stod för notan.

Mötet avslutade på sedvanligt sätt med ett stort medlemslotteri med skänkta priser från Philips, Eezyflow, Wurstmaster och till detta så kompletterade föreningen med choklad och gott vin.

Medlemmarna utryckte stor tacksamhet för ett lyckat möte.

Websidan
Ansvarig för Websidan kallad webmaster, har varit Leif “Ludde” Lund. Han har på ett förtjänstfullt sätt sett till att hemsidan varit “up to date”, ett måste för att medlemmar och andra kan få aktuell information. Antalet besökare ökar från månad till månad och ligger idag på ca 2000 per månad.

Hemsidan går under namnet Apneföreningarna och förutom Stockholm ingår också Apné Väst och Apné Öst. Apné Syd har valt att ha egen hemsida.

Drömläget
Tidningen är mycket populär hos medlemmarna och får även mycket beröm från andra utomstående läsare. Under året har tidningen utkommit med fyra nummer (dubbelnummer under våren). Redaktör för tidningen är Dan Wiksten.

Under året har Drömläget kommit att fungera som medlemstidning även för Apné Väst och för Apné Öst. Flera reportage har därför beskrivit förhållandena i dessa regioner specifikt. I övrigt utgår redaktionen ifrån att många artiklar är av allmänt intresse för patienter med sömnapné oavsett var man bor i landet.

Drömläget trycks i 4.000 exemplar och distribueras – förutom till medlemmarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland – även till c:a 200 vårdcentraler i Stockholms län tillsammans med informationsfoldrar för medlemsvärvning.  Vi beräknar att mer än 10.000 läser tidningen under ett år. Bara Hjälpmedelscentralen i Solna tar emot 8000-10000 besökare/år.

Viktigt sprida kunskap
En viktig uppgift för föreningen är att sprida kunskap om sömnapné, som är en sjukdom många inte ens vet om att de lider av (kanske inte heller läkaren) utan istället söker vård för något annat, när den verkliga orsaken till problemen beror på att patienten har många och långa andningsuppehåll om nätterna.

Som ett led i föreningens upplysningsarbete skickar vi ut tidningen till samtliga länets runt 200 vårdcentraler och till ytterligare c:a 200 personer med koppling till sjukvård och/eller journalistik.

 Sjukvårdspolitisk aktiv
Föreningen har fortsatt deltagit i den sjukvårdspolitiska debatten på ett aktivt sätt. Sålunda kunde vi i Drömläget nr 3, 2017 läsa om hur föreningen lyckades stoppa en felaktig upphandling av den framtida apnévården inom Stockholms län. Rubriken i tidningen var ”Gör om och gör rätt!”

Detta arbete har fortsatt under 2018 med möten och telefonkontakter med såväl tjänstemän som politiker. Föreningen har bevakat och fortsätter att bevaka patienternas intressen att få god vård. Kunde konstateras att i december 2018 bestämdes det att Stockholm Heart Center vunnit upphandlingen. Det har inlämnats en protest och ärendet har gått till överprövning. Priset som lämnats av SHC var extremt lågt och därför måste det klarläggas om man klarar att uppfylla Region Stockholms krav på god sömnvård.

2018 – ett valår
Föreningen har varit aktiv inför valet och ställt ett antal frågor till de olika politiska partierna och publicerat svaren i ett “valnummer” av Drömläget. Det framkom av svaren att Allianspartierna inte hade för avsikt att ändra på de ekonomiska villkoren. Däremot kunde oppositionen tänka sig olika lösningar på bättre villkor.

Exponering på Hjälpmedelscentralen
Under året har föreningen beretts möjlighet att lägga ut tidningar och broschyrer på Hjälpmedelscentralen i Solna, som numera benämns Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH). Här kan länets alla CPAP-användare få sin apparat servad eller reparerad (gäller den som hyr av landstinget) och hit kommer många användare varje dag för att få hjälp med sin utrustning när någonting krånglar eller gått sönder.

 Numera medlem i HSO
Under 2017 invaldes föreningen i HSO Stockholm som står för Handikappförbundens samarbetsorgan i Stockholm. HSO är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för ’funktionshindersföreningar’ verksamma i Stockholm och som i sin tur tillhör det rikstäckande Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden).

Genom vår ordförande har föreningen under året deltagit i fyra möten med Funktionsrätt Stockholm (nytt namn)

I medlemmarnas intresse
I övrigt har föreningen kontinuerlig kontakt med tillverkarna/leverantörerna av CPAP- utrustning och tillverkarna/leverantörerna av antiapnébettskenor. Detta för att vi skall hålla oss uppdaterade när det gäller den senaste tekniken, men också i ett försök att påverka utvecklingen även när det gäller teknik och komfort.

Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot politiker och kommersiella aktörer, vilket styrelsen anser att den gör.

Grundström och Lund deltog på Järvaveckan och höll till i Funktionsrätts monter under en dag

Föreningen genom ordförande har tagit initiativet att bilda en samtalsgrupp bestående av HjärtLung, Sthlm, Strokeföreningen och Storstockholms Diabetesförening. Målsättningen är att genom samtal finna ut om vi kan hitta gemensamma frågor och aktiviteter som gynnar föreningarna.

Styrelsen uppvaktar landstinget
Föreningen uppvaktar  länets sjukvårdspolitiker där den anser att det behövs, liksom styrelsen ser till att medlemmarna ges tillfälle att fyra gånger om året träffa tillverkare/leverantörer för att själva ges möjlighet att framföra sina synpunkter på apparater och masker men också för att få bekanta sig med intressanta nyheter som kommer ut på marknaden.

Om att påverka samhället
Styrelsen ser också som en viktig uppgift att sprida kunskap om sömnapnésyndrom i samhället sett i ett vidare perspektiv. Sömnapné är fortfarande en dold sjukdom som måste lyftas fram i ljuset för att fler i samhället skall må bättre. Med tanke på de följdsjukdomar som följer med obehandlad sömnapné är varje nytt upptäckt fall av sömnapné (något den drabbade ofta inte upptäcker själv) ett steg mot bättre folkhälsa så fort den drabbade kommer under behandling som av naturliga skäl sker i hemmet och därför inte kostar samhället särskilt mycket.

Vår ordförande har under året hållit föredrag hos bl.a PRO och HjärtLungs lokalföreningar

Viktigt med ’medlemsvård’
En viktig uppgift för styrelsen har varit att se till att en föreningsmedlem mår bra och aldrig känner sig ensam och övergiven med sin sömnapné. Därför alla dessa ”trevliga” sammankomster, kalla det vårfest eller julfest. Kalla det ”räkfrossa” eller ”julgröt”. Styrelsen anser det vara viktigt att medlemmarna får ta del av intressanta föredrag, träffa leverantörer och träffa varandra under trevliga former.

Styrelsen anser det är viktigt att medlemmarna har en tidning som belyser just deras speciella frågor och en egen hemsida som lever och väcker intresse. Apnéföreningen i Stockholm skall vara en patientförening som tar tillvara alla rättmätiga intressen för den som lider av farliga andningsuppehåll om natten.

Styrelsen föreslår att årets underskott avräknas mot balanserat resultat

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen för Apnéföreningen i Stockholm får härmed avlämna följande berättelse avseende verksamhetsåret 2017
Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten. Föreningen har därtill haft fyra medlemsmöten som alla har ägt rum i Drakenbergsalen, Tellus Fritidscenter. Till varje möte har kommit närmare 80-100 medlemmar, en hög andel då det totala antalet medlemmar i föreningen c:a 900.

Styrelsens sammansättning
På årsmötet den 9 februari valdes Gert Grundström till ordförande för en tid av 1 år. Till att ingå i styrelsen för en tid av 2 år valdes Johan Pohl och Dan Wiksten. Till att ingå i Styrelsen för en tid av 1 år valdes Leif Lund (fyllnadsval). Till suppleant i styrelsen valdes Liisa Rangborg för en tid av 1 år.

Det innebär att styrelsemedlemmarna Ingegärd Malmström och Alf Bergroth i år står på omval för en tid av 2 år, vilket även gäller Leif Lund.

 I det fall styrelsen skulle utökas med en person kommer den personen att väljas för en tid av 1 år för att samma antal ledamöter i fortsättningen skall kunna väljas växelvis för en tid av två år. Tillkommer möjligheten att välja suppleant för en tid av 1 år.

Till revisor i föreningen valdes Stieg Ragnar och till revisorssuppleant Vanja Larsson, bägge för en tid av 1 år.

Styrelsearbetet fick godkänt
På årsmötet fick styrelsen godkänt för sitt arbete under 2016. Frånvaron av konflikter gör att föreningens årsmöten sällan blir särskilt dramatiska.

Den 16 maj samlades så medlemmarna till sedvanlig vårfest med ’räkfrossa’. Vårfesten inleddes dock på sedvanligt sätt med ett föredrag på ämnet ”Varför sover alla?” Även djur?!

Här var det Martin Olsson, läkare och doktorand vid Göteborgs Universitet som försökte ge de församlade ett bra svar.

Bettskenor och avtackning
När medlemmarna sedan samlades till höstmöte den 5 oktober handlade det om apnébettskenor och här fick vi lyssna på ett mycket intressant anförande av tandläkaren Antoine Elkhoury, specialist på området.

På detta höstmöte avtackades även Ulla Söder med ett hedersdiplom utfärdat av Apnéföreningens med anledning av att Ulla Söder ämnar gå i pension. Efter att ha arbetat med sömnapné på FysiologLab på Riddargatan har Ulla Söder arbetat på Resmed och som utställare deltagit i så gott som varje möte föreningen arrangerat. Från estraden har Ulla Söder flera gånger hållit i Ullas maskskola inför en synnerligen uppskattande publik.

Föredrag med julgröt
Finalen (när det gäller medlemsmöten under 2017) infann sig den 12 december då över 100 personer fick träffa Johnny Eriksson på Philips (tidigare Universitetssjukhuset i Linköping), och en av landets mest kunniga när det gäller patienter med sömnapné – och på deras CPAP-apparater.

 På detta möte kunde sedan medlemmarna även njuta av sedvanlig julgröt med ost- och skinksmörgås (mycket uppskattat). Mötet toppades med ett gigantiskt lotteri delvis sponsrat av WurstMaster (korv och pastejer) och Philips (muggar och strykjärn) förutom viner, choklad och annat godis.

Ny websida
Behovet av en attraktiv och lättarbetad hemsida har varit stort genom åren. Föreningen har därför under året tagit fram en ny hemsida som även kommer att fungera som portal för flera apnéföreningar runt om i landet. Begränsade ekonomiska resurser innebär att det mesta arbetet måste göras av styrelsemedlemmar och då i första hand av Leif ”Ludde” Lund som nu ansvarar för den nya hemsidan och sålunda fungerar som vår nye webmaster.

Nya hemsidan var på plats i mars och fungerar nu som portal även för Apné Väst (apnéföreningen i Västra Götalandsregionen) och Apné Öst (apnéföreningen i Östergötlands län) precis som det var tänkt. 

Drömläget
Föreningens tidning Drömläget kunde under 2017 fira 10 år. Tidningen är mycket populär hos medlemmarna och får även mycket beröm från andra utomstående läsare. Under året har tidningen utkommit med fyra nummer (dubbelnummer under våren). Redaktör för tidningen är Dan Wiksten.

Under året har Drömläget kommit att fungera som medlemstidning även för Apné Väst och för Apné Öst. Somliga reportage har därför beskrivit förhållandena i dessa regioner specifikt. I övrigt utgår redaktionen ifrån att många artiklar är av allmänt intresse för patienter med sömnapné oavsett var man bor i landet.

Drömläget trycks i 4.000 exemplar och distribueras – förutom till medlemmarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland – även till c:a 200 vårdcentraler i Stockholms län tillsammans med informationsfoldrar för medlemsvärvning.

Viktigt sprida kunskap
En viktig uppgift för föreningen är att sprida kunskap om sömnapné, som är en sjukdom många inte ens vet om att de lider av (kanske inte heller läkaren) utan istället söker vård för något annat, när den verkliga orsaken till problemen beror på att patienten har många och långa andningsuppehåll om nätterna.

Som ett led i föreningens upplysningsarbete skickar vi ut tidningen till samtliga länets runt 200 vårdcentraler och till ytterligare c:a 200 personer med koppling till sjukvård och/eller journalistik.

Sjukvårdspolitisk aktiv
Föreningen har även deltagit i den sjukvårdspolitiska debatten på ett aktivt sätt. Sålunda kunde vi i Drömläget nr 3 läsa om hur föreningen lyckades stoppa en felaktig upphandling av den framtida apnévården inom Stockholms län. Rubriken i tidningen var ”Gör om och gör rätt!”

Föreningen har alltså varit synnerligen aktiv i sjukvårdspolitiska frågor med anknytning till patienter med sömnapné. Det gäller patienter som redan är under behandling och apnoiker som ännu inte är diagnosticerade. Hur skall den senare gruppen komma under behandling så fort som möjligt? Vem skall anförtros att undersöka och ställa diagnos? Därmed är vi inne på sjukvårdspolitik inom Stockholms län. 

Upphandling stoppad
Under våren presenterade utredaren Anna Odenhagen på uppdrag av landstinget en utredning som hette ”Kunskapsunderlag för upphandling och vårdprogram gällande obstruktiv sömnapné i Stockholms läns landsting”. Detta var en utredning som dessutom var tänkt att fungera som underlag för, och ge riktlinjer inför, en kommande upphandling av vården av sömnapné inom landstinget.

Föreningsstyrelsen fann emellertid att förslagen i denna utredning med all säkerhet skulle försämra vården för länets apnoiker (se reportage om detta i Drömläget nr 3/2017 där frågan genomlyses).

Efter att föreningens ordförande (tillsammans med Richard Harlid som representerade Apnéföreningen som medicinsk expert) sammanträffat med landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd återremitterades ärendet.

Nytt förslag skall nu tas fram
Hanna Wallin, projektledare vid landstingets Hälso- och sjukvårdsförvaltning fick nu uppdraget att ta fram ett nytt underlag rörande den framtida vården. Föreningens ordförande har därefter redan haft två möten med Hanna Wallin och fört fram föreningens åsikter.

En annan ’sjukvårdspolitisk’ fråga handlar om de ekonomiska villkoren för den som leasar sin CPAP i jämförelse med den som köper eller använder antiapnébettskena. Och framför allt i jämförelse med den som bor exempelvis i Västra Götalandsregionen där en CPAP är gratis för den enskilde.

2018 – ett valår
Under 2017 har det varit svårt att åstadkomma några beslut som gynnat oss i den här frågan. Argument vi fått höra är exempelvis att bygget av Nya Karolinska Sjukhuset inneburit sådana merkostnader att det i nuläget hindrar en sänkning av den årsavgift vi betalar (tillsammans med annat förstås). Men i princip har landstinget medgivit att det måste till en ändring härvidlag. Nästa år (2018) är ju dessutom valår och föreningen kommer inte låta politikerna komma undan med besked i denna fråga som innebär uppenbara orättvisor på flera s

Exponering på Hjälpmedelscentralen
Under året har föreningen beretts möjlighet att lägga ut tidningar och broschyrer på Hjälpmedelscentralen i Solna, som numera benämns Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH). Här kan länets alla CPAP-användare få sin apparat servad eller reparerad (gäller den som hyr av landstinget) och hit kommer många användare varje dag för att få hjälp med sin utrustning när någonting krånglar eller gått sönder.

Numera medlem i HSO
Under 2017 invaldes föreningen i HSO Stockholm som står för Handikappförbundens samarbetsorgan i Stockholm. HSO är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för ’funktionshindersföreningar’ verksamma i Stockholm och som i sin tur tillhör det rikstäckande Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden).

Genom vår ordförande har föreningen under året deltagit i tre möten med HSO och därvid även getts möjlighet att presentera Apnéföreningen i Stockholm.

I medlemmarnas intresse
I övrigt har föreningen kontinuerlig kontakt med tillverkarna/leverantörerna av CPAP- utrustning och tillverkarna/leverantörerna av antiapnébettskenor. Detta för att vi skall hålla oss uppdaterade när det gäller den senaste tekniken, men också i ett försök att påverka utvecklingen även när det gäller teknik och komfort.

Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot politiker och kommersiella aktörer, vilket styrelsen anser att den gör.

Styrelsen uppvaktar landstinget
Sålunda uppvaktar styrelsen länets sjukvårdspolitiker där den anser att det behövs, liksom styrelsen ser till att medlemmarna ges tillfälle att fyra gånger om året träffa tillverkarna/leverantörerna för att själva ges möjlighet att framföra sina synpunkter på apparater och masker men också för att få bekanta sig med intressanta nyheter som kommer ut på marknaden.

Meningen är att medlemmarna skall vara helt uppdaterade och lära känna det allra senaste på marknaden. Meningen är även att medlemmarna skall ha det bästa som går att få! Utvecklingen går obönhörligt framåt och styrelsen anser att medlemmarna har rätt att få ta del av ny teknik när den kommer.

Om att påverka samhället
Styrelsen ser också som en viktig uppgift att sprida kunskap om sömnapnésyndrom i samhället sett i ett vidare perspektiv. Sömnapné är fortfarande en dold sjukdom som måste lyftas fram i ljuset för att fler i samhället skall må bättre. Med tanke på de följdsjukdomar som följer med obehandlad sömnapné är varje nytt upptäckt fall av sömnapné (något den drabbade ofta inte upptäcker själv) ett steg mot bättre folkhälsa så fort den drabbade kommer under behandling som av naturliga skäl sker i hemmet och därför inte kostar samhället särskilt mycket.

Viktigt med ’medlemsvård’
En viktig uppgift för styrelsen har varit att se till att en föreningsmedlem mår bra och aldrig känner sig ensam och övergiven med sin sömnapné. Därför alla dessa ”trevliga” sammankomster, kalla det vårfest eller julfest. Kalla det ”räkfrossa” eller ”julgröt”. Styrelsen anser det vara viktigt att medlemmarna får ta del av intressanta föredrag, träffa leverantörer och träffa varandra under trevliga former.

Styrelsen anser det är viktigt att medlemmarna har en tidning som belyser just deras speciella frågor och en egen hemsida som lever och väcker intresse. Apnéföreningen i Stockholm skall vara en patientförening som tar tillvara alla rättmätiga intressen den kan ha som lider av farliga andningsuppehåll om natten.

Styrelsen föreslår att årets underskott 17.114.90 kr avräknas mot balanserat resultat.

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har härmed nöjet att lämna följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2016:

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året och dessa har ägt rum i Tellus fritidscenter

Medlemsmöten

Föreningen har genomfört fyra medlemsmöten under året, vilka samtliga ägt rum i Drakenbergsalen på Tellus fritidscenter. Medlemsmöten har hållits i mars, maj, september och december. Till varje möte har det kommit mellan 80 till 100 personer. För väldigt många så innebär våra möten att man får tillfälle att träffa likasinnade. Om detta får styrelsen ofta kommentarer från medlemmarna. Styrelsen försöker att presentera bra föredragshållare med intressanta teman.

Ett mycket uppskattat medlemsmöte blev vårmötet med räkfrossa där goda räkor inhandlats från Martin Olsson, räkor som han sedan tinat på ordförandens balkong till perfekt ät-tempertatur. I december träffades vi också, men nu för att äta vår obligatoriska julgröt, som i år sponsrades av SomnoMed. Wurstmaster förstärkte vårt medlemslotteri med sina välkända korvar. Räkfrossan och julgröten är två uppskattade aktiviteter som medlemmarna gärna vill uppleva igen.

Föredrag

Ordföranden har varit ute och hållit föredrag på HjärtLung i Nacka och PRO i Saltsjöbaden. Föredragen är uppskattade eftersom alla inte är medvetna om vad upprepade andningsuppehåll innebär. Vid varje träff så anmäler flera att de vill bli medlemmar.

Sov Gott Om Natten – Bli Pigg Bakom Ratten – ett Trafiksäkerhetsevent i Falun

Den 27 oktober genomförde föreningen ett trafikevent i Falun i samarbete med Länsförsäkringar. Ämnet var här trötthetens avgörande betydelse för trafiksäkerheten. Inbjudna föreläsare var landets viktigaste forskare och experter inom sina respektive områden och först ut var Anna Anund från Statens väg- och transportforskningsinstitut – VTI.

Om detta trafikevent finns ett utförligt reportage att läsa i nr 4 av Drömläget. Med stöd av ett antal samarbetspartners så kunde föreningen överlämna ett nyinstiftat Trafiksäkerhetspris till Ernsts Express, Avesta. Deras VD Roger Blom mottog diplom och check på 10.000.- kr.

Ny hemsida

Föreningen har sedan länge planerat att bygga upp en ny hemsida och under året har ordföranden tillsammans med Karin Malmqvist lagt grunderna till denna. P.g.a. av sjukdom och annat så har arbetet först kommit igång igen på allvar sedan Leif ”Ludde” Lund i slutet av året knutits till styrelsen och påtagit sig uppdraget som webmaster, något styrelsen uppskattar. Den nya hemsidan beräknas att sjösättas i februari.

Drömläget

Under året har föreningen producerat 4 fullmatade nummer av tidningen Drömläget med Dan Wiksten som redaktör. Tre av numret har bestått av 20 sidor, vilket är en utökning. Tidningen distribueras fr.o.m. nr 2 2016 även till medlemmarna i Apné Väst (i Västra Götaland) och till medlemmarna i Apné Öst i Östergötland.

Resor, möten och konferenser

Den 3 september hade Johan Pohl en träff i Helsingborg med Apné Syd och Väst angående bildandet av ett riksomfattande Apnéförbund. På mötet beslöts att man skulle hålla ett konstituerande möte i november. Ett första förslag till stadgar presenterades även. Mötet beslöt dock att revidera förslaget och förelägga dem till den kommande stämman, som avses hållas i april 2017.

I september månad avreste Dan Wiksten och ordföranden till Linköping för att träffa Anna Anund vid VTI och Jonny Eriksson vid Linköpings Universitetssjukhus. Detta som en förberedelse inför trafikkonferensen i Falun men också för att presentera en artikel som skulle bli Apné Östs bidrag i Drömläget. Resultatet av resan är väl beskrivet i Drömläget nr 3 där såväl Anna Anund som Jonny Eriksson och deras respektive verksamheter presenteras.

Vid Trafikkonventet i Falun den 27 oktober deltog Johan Pohl, Dan Wiksten och ordföranden. Vid konferensen var även fyra personer från Apné Väst närvarande. I tidningen Drömläget nr 4 finns ett mycket utförligt reportage att läsa rörande denna viktiga trafiksäkerhetskonferens.

Den 1 november avreste så Alf Bergroth, Johan Pohl och ordförande till Göteborg. Uppdraget var här att bilda det nya Apnéförbundet. Till samma möte kom också 4 personer från Apné Syd, 3 personer från Apné Väst och Patric Ilar från Apné Öst.

Övriga möten

I början av året sammanträffade ordföranden med Stig Nyman, som numera är ordförande i Handikappförbundens Samverkansorgan, HSO. Därmed kan man säga att vi numera sitter på samma sida om förhandlingsbordet sedan han lämnat landstingshuset. Som resultat av mötet kommer föreningen att ansöka om medlemskap i HSO i Stockholms Län. Stig Nyman var även inbjuden till föreningens medlemsmöte den 22 september för att berätta om HSO.

Föreningen har även deltagit i en konferens som handlade om hur ideella föreningar skulle kunna samarbeta och vilka verktyg som finns för detta. Konferensen avhölls i Läkarsällskapets lokaler.

Ordföranden har vidare träffat Resmed och Philips för planeringssamtal. Tillsammans med vice ordföranden besökte ordföranden även SomnoMeds invigning av nya lokaler på Gärdet där det bjöds på goda snittar och gott att dricka. På dessa möten träffar vi alltid personer som är intresserade av att få veta mera om vår förening.

Allmänt

Till ovanstående kan läggas arbete som löpande utförs. Vi har ju varken kansli eller kanslist utan generellt medlemsarbete delas framför allt mellan kassören och ordföranden. Löpande uppdateringar av medlemsregistret måste utföras för att detta skall vara aktuellt inför varje tidningsutskick. Ordföranden mottar därutöver ett 100 tal samtal under året från medlemmar och andra som vill få kontakt med föreningen.

Dan Wiksten utför researcharbete och presenterar sina resultat i fyra nummer av Drömläget. Föreningen har genomgående fått beröm för Drömläget.

Ingegärd Malmström sköter om distributionen av Drömläget till samtliga vårdcentraler i Stockholms län. Det innebär adressering, ilägg i kuvert, sätta på porto och se till alla kuvert (drygt 200) kommer till posten. Detta har skett fyra gånger under 2016.

Styrelsen i januari 2016