Verksamhetsberättelse Stockholm

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har härmed nöjet att lämna följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2016:

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året och dessa har ägt rum i Tellus fritidscenter

Medlemsmöten

Föreningen har genomfört fyra medlemsmöten under året, vilka samtliga ägt rum i Drakenbergsalen på Tellus fritidscenter. Medlemsmöten har hållits i mars, maj, september och december. Till varje möte har det kommit mellan 80 till 100 personer. För väldigt många så innebär våra möten att man får tillfälle att träffa likasinnade. Om detta får styrelsen ofta kommentarer från medlemmarna. Styrelsen försöker att presentera bra föredragshållare med intressanta teman.

Ett mycket uppskattat medlemsmöte blev vårmötet med räkfrossa där goda räkor inhandlats från Martin Olsson, räkor som han sedan tinat på ordförandens balkong till perfekt ät-tempertatur. I december träffades vi också, men nu för att äta vår obligatoriska julgröt, som i år sponsrades av SomnoMed. Wurstmaster förstärkte vårt medlemslotteri med sina välkända korvar. Räkfrossan och julgröten är två uppskattade aktiviteter som medlemmarna gärna vill uppleva igen.

Föredrag

Ordföranden har varit ute och hållit föredrag på HjärtLung i Nacka och PRO i Saltsjöbaden. Föredragen är uppskattade eftersom alla inte är medvetna om vad upprepade andningsuppehåll innebär. Vid varje träff så anmäler flera att de vill bli medlemmar.

Sov Gott Om Natten – Bli Pigg Bakom Ratten – ett Trafiksäkerhetsevent i Falun

Den 27 oktober genomförde föreningen ett trafikevent i Falun i samarbete med Länsförsäkringar. Ämnet var här trötthetens avgörande betydelse för trafiksäkerheten. Inbjudna föreläsare var landets viktigaste forskare och experter inom sina respektive områden och först ut var Anna Anund från Statens väg- och transportforskningsinstitut – VTI.

Om detta trafikevent finns ett utförligt reportage att läsa i nr 4 av Drömläget. Med stöd av ett antal samarbetspartners så kunde föreningen överlämna ett nyinstiftat Trafiksäkerhetspris till Ernsts Express, Avesta. Deras VD Roger Blom mottog diplom och check på 10.000.- kr.

Ny hemsida

Föreningen har sedan länge planerat att bygga upp en ny hemsida och under året har ordföranden tillsammans med Karin Malmqvist lagt grunderna till denna. P.g.a. av sjukdom och annat så har arbetet först kommit igång igen på allvar sedan Leif ”Ludde” Lund i slutet av året knutits till styrelsen och påtagit sig uppdraget som webmaster, något styrelsen uppskattar. Den nya hemsidan beräknas att sjösättas i februari.

Drömläget

Under året har föreningen producerat 4 fullmatade nummer av tidningen Drömläget med Dan Wiksten som redaktör. Tre av numret har bestått av 20 sidor, vilket är en utökning. Tidningen distribueras fr.o.m. nr 2 2016 även till medlemmarna i Apné Väst (i Västra Götaland) och till medlemmarna i Apné Öst i Östergötland.

Resor, möten och konferenser

Den 3 september hade Johan Pohl en träff i Helsingborg med Apné Syd och Väst angående bildandet av ett riksomfattande Apnéförbund. På mötet beslöts att man skulle hålla ett konstituerande möte i november. Ett första förslag till stadgar presenterades även. Mötet beslöt dock att revidera förslaget och förelägga dem till den kommande stämman, som avses hållas i april 2017.

I september månad avreste Dan Wiksten och ordföranden till Linköping för att träffa Anna Anund vid VTI och Jonny Eriksson vid Linköpings Universitetssjukhus. Detta som en förberedelse inför trafikkonferensen i Falun men också för att presentera en artikel som skulle bli Apné Östs bidrag i Drömläget. Resultatet av resan är väl beskrivet i Drömläget nr 3 där såväl Anna Anund som Jonny Eriksson och deras respektive verksamheter presenteras.

Vid Trafikkonventet i Falun den 27 oktober deltog Johan Pohl, Dan Wiksten och ordföranden. Vid konferensen var även fyra personer från Apné Väst närvarande. I tidningen Drömläget nr 4 finns ett mycket utförligt reportage att läsa rörande denna viktiga trafiksäkerhetskonferens.

Den 1 november avreste så Alf Bergroth, Johan Pohl och ordförande till Göteborg. Uppdraget var här att bilda det nya Apnéförbundet. Till samma möte kom också 4 personer från Apné Syd, 3 personer från Apné Väst och Patric Ilar från Apné Öst.

Övriga möten

I början av året sammanträffade ordföranden med Stig Nyman, som numera är ordförande i Handikappförbundens Samverkansorgan, HSO. Därmed kan man säga att vi numera sitter på samma sida om förhandlingsbordet sedan han lämnat landstingshuset. Som resultat av mötet kommer föreningen att ansöka om medlemskap i HSO i Stockholms Län. Stig Nyman var även inbjuden till föreningens medlemsmöte den 22 september för att berätta om HSO.

Föreningen har även deltagit i en konferens som handlade om hur ideella föreningar skulle kunna samarbeta och vilka verktyg som finns för detta. Konferensen avhölls i Läkarsällskapets lokaler.

Ordföranden har vidare träffat Resmed och Philips för planeringssamtal. Tillsammans med vice ordföranden besökte ordföranden även SomnoMeds invigning av nya lokaler på Gärdet där det bjöds på goda snittar och gott att dricka. På dessa möten träffar vi alltid personer som är intresserade av att få veta mera om vår förening.

Allmänt

Till ovanstående kan läggas arbete som löpande utförs. Vi har ju varken kansli eller kanslist utan generellt medlemsarbete delas framför allt mellan kassören och ordföranden. Löpande uppdateringar av medlemsregistret måste utföras för att detta skall vara aktuellt inför varje tidningsutskick. Ordföranden mottar därutöver ett 100 tal samtal under året från medlemmar och andra som vill få kontakt med föreningen.

Dan Wiksten utför researcharbete och presenterar sina resultat i fyra nummer av Drömläget. Föreningen har genomgående fått beröm för Drömläget.

Ingegärd Malmström sköter om distributionen av Drömläget till samtliga vårdcentraler i Stockholms län. Det innebär adressering, ilägg i kuvert, sätta på porto och se till alla kuvert (drygt 200) kommer till posten. Detta har skett fyra gånger under 2016.

Styrelsen i januari 2016