Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan för Stockholm 2017
Nya utmaningar är att vänta under 2017. Bland dessa så handlar det mycket om information och kommunikation. En ny aktiv hemsida som innefattar såväl nya Apnéförbundet som våra lokala föreningar kommer att presenteras i början 2017. Vidare fortsätter arbetet att uppvakta de politiska partierna för att få dem att förstå att de skall medverka till att rätta till systemfelet som begicks 2003. Vi hoppas att bildandet av det nya Apnéförbundet skall bidra till ökad kunskap om vår sjukdom i Sverige.
Under 2017 kommer vi att
Anordna fyra medlemsmöten. Vi skall då göra allt för att dessa möten skall bli intressanta med goda föreläsare och bibehållen god stämning med medlemslotteri bland annat.
Distribuera minst 3 nummer av medlemstidningen Drömläget, som numera även distribueras till medlemmarna i Apné Väst och Apné Öst, vilket framgår av innehållet i tidningen.
Presentera en ny hemsida i vå. Ny webmaster är Leif “Ludde” Lund.Fortsätta arbetet med att skicka Drömläget och foldrar till vårdcentralerna runt om im Stockholms län. Drömläget läses av 4-5000 personer på vårdcentralerna, biblioteken och hos tandläkarna.
Arbeta för att sprida kunskap om sömnapnésyndrom till media.
Fortsatta arbetet med att utveckla vårt nya Apnéförbund som bildades den 1 nov 2016.
Vi kommer att medverka i sömnrelaterade konferenser, aktiviteter och symposier och där sprida kunskap och sträva efter samverkan med andra närliggande organisationer.
Följa och informera om nya produkter. Föreningen kommer även i fortsättningen att vara engagerad i olika tester och presentera resultatet till föreningens medlemmar.
Öka aktiviteterna när det gäller medlemsrekrytering. Detta kommer att ha hög prioritet. Medlemsantalet har stagnerat trots våra aktiviteter och därför måste vi hitta nya vägar.
Uppvakta samtliga politiska partier för att påtala systemfelet, som begicks 2003, och som inte har rättats till trots Apnéföreningens idoga arbete med att informera om detta.
Kalendarium
Styrelsen har för avsikt att arrangera fyra medlemsmöten. Det första är samtidigt stadgeenligt årsmöte och sker den 9 februari. Vårmötet den 11 maj. Övriga datum meddelas senare.
Föreningen ämnar delta i SFSS årskongress i Jönköping och delta i kommande seminarier som berör vår sjukdom. Vi kommer även att medverka vid World Sleeping Day.
Styrelsen har för avsikt att genomföra minst 5 styrelsemöten jämnt fördelade under året.
Stockholm i januari 2017
Styrelsen