Verksamhetsplan

Verksamhetsplanering för Apnéföreningen Väst 2019
(rev 18 feb 2019)

 Vi kommer att hålla två fasta medlemsmöten varav ett (vårmötet) samordnas med föreningens ordinarie årsmöte. I anslutning till mötena kommer vi att ordna med föreläsningar om aktuella ämnen som rör oss apnoiker och även bjuda in leverantörer av olika hjälpmedel för apnoiker.

I samarbete med ABF har vi för avsikt att genomföra studiecirklar i aktuella ämnen och vid behov även kurser som handlar om skötsel av de hjälpmedel som vi apnoiker använder.

Styrelsen kommer att om möjligt delta vid läkarstämmor och hälsokonferenser där vår sjukdom belyses.

Vi kommer vidare att sprida vår folder och annan skriftlig information till sömnlabb och vårdcentraler i Västra Götaland och Halland.

Vi kommer att informera om sömnapné och presentera vår förening för pensionärsföreningar och andra patientföreningar i regionen.

Vi kommer att försöka sprida kunskap om sömnapné via press, radio och TV samt om möjligt delta vid seminarium och konferenser som behandlar ämnen som rör oss som apnoiker.

Vi kommer att erbjuda gratis rådgivning rörande sömnapné på Hälsoteket i Frölunda Kulturhus och på Hälsoteket Kåken i Härlanda.

Vi kommer att kontinuerligt följa tillämpningen av landstingens och Transportstyrelsens regelverk och anvisningar för apnoiker.

Vi kommer att verka för att CPAP med tillbehör och andra hjälpmedel också fortsättningsvis tillhandahålls utan extra kostnad för oss apnoiker inom Region Väst.

Föreningen är representerad i styrgruppen för SESAR, som arbetar med att upprätta kvalitetsregister för långtidsuppföljning av apnoiker.

Vi har en ambition att inom föreningens geografiska område anordna promenader och s.k. kaffeträffar.

Vår önskan är att ha en specialistläkare knuten till föreningen. Vi kommer att delta i träffar, konferenser och kurser anordnade av HSO (Handikappföreningarnas Samabetsorgan).

Vi kommer att tillsammans med övriga apnéföreningar i landet att arbeta verka för bildandet av en riksförening och till viss del verka för samordnad information via gemensam hemsida och gemensam föreningstidning.

Styrelsen i mars 2019