Verksamhetsplan

Verksamhetsplanering för Apnéföreningen Väst 2020

 Vi skall hålla två fasta medlemsmöten varav ett samordnas med föreningens ordinarie årsmöte. Utöver årsmötet på våren hålls ett höstmöte. Vi skall till mötena ordna med föreläsningar om aktuella ämnen som rör oss apnoiker och bjuda in leverantörer av olika hjälpmedel för apnoiker.

I samarbete med ABF genomföra studiecirklar i aktuella ämnen och vid behov kurser som handlar om skötsel av de hjälpmedel som vi apnoiker använder.

Styrelsen erbjuder sig att deltaga vid läkarstämmor och hälsokonferenser.

Sprida vår folder och annan skriftlig information till sömnlabb och vårdcentraler iVästra Götaland och Halland

Informera om sömnapné och presentera vår förening för pensionärsföreningar och andra patientföreningar.

Kontinuerligt följa tillämpningen av landstingens och Transportstyrelsens regelverk och anvisningar för apnoiker.

Verka för att CPAP med tillbehör och andra hjälpmedel också fortsättningsvis tillhandahålls utan extra kostnad för oss apnoiker.

Verka för att sprida kunskap om apné via press, radio och TV samt deltagande vid seminarium och konferenser som behandlar ämnen som rör oss som apnoiker.

Vi vill ha en specialistläkare knuten till föreningen. Vi skall deltaga i träffar, konferenser och kurser anordnade av HSO.

Vi skall ha gratis rådgivning om sömnapné på Hälsoteket, Frölunda Kulturhus och Hälsoteket Kåken i Härlanda.

 

Föreningen skall vara representerad i styrgruppen för SESAR, som arbetar med att upprätta kvalitetsregister för långtidsuppföljning av apnoiker.

Ha ambition att inom föreningens geografiska område anordna promenader och kaffeträffar.

Vi skall samarbeta aktivt med övrig Apnéföreningar med inriktning för bildandet av en samordningsorganisation och till viss del samordnad information via hemsida och föreningstidning.